Małe dusze

Z Ewangelii według św. Łukasza (12,35-38):
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.»

Żyjąca księga Miłości Miłosiernej, czyli słowa Jezusa do małych dusz

Nie brak w dzisiejszych czasach słów kierowanych do człowieka przez Boga. Bóg przypomina o Swoim istnieniu, wzywa, napomina, ocala. Niejeden z naszych czytelników zna już także «Orędzie Miłości miłosiernej do małych dusz», czyli dziennik żyjącej w Belgii Małgorzaty, rozpowszechniany od wielu lat na świecie, również w Polsce.
Światło nie jest po to, aby stało pod korcem
To Orędzie Jezusa, kosztowny prezent Pana dla Jego małych dusz, jest przeznaczony do dawania braciom i siostrom w wierze. Nie może więc w żadnym wypadku być trzymany pod korcem. Dlatego na szczególne żądanie Jezusa jest ono niestrudzenie rozpowszechniane w świecie, aby Dzieło, które do Niego należy – bo Jezus nieustannie dopomina się o pozostawienie Mu prawa do tego Dzieła – mogło się coraz bardziej rozwijać. Nawet kiedy Małgorzata pragnęła w roku 1965 nazwać swój dziennik „Orędzie Miłości Miłosiernej do małych dusz” Jezus powiedział jej:
«Ja pragnę, aby książkę nazywano: ‘Żyjącą księgą Miłości miłosiernej’ (…)
To miłość znana z Ewangelii, wyrażona w sposób serdeczny, bez przeinaczania Prawdy. Czyni ją raczej bliższą ludziom tego czasu, pozbawionym prawdy i miłości.
Nie dodaje niczego do tego, co zostało powiedziane, to „Ewangelia”, lecz sprawia, że wyłania się więcej z tego, co w niej zostało napisane. I to jednym z tych małych, o jakich mówi Pismo, jakim się posłużyłem, aby ponownie ukazać światu Ewangelię i nauczyć tego, o czym zapomniał.
Żyjącej księdze miłości miłosiernej nie można dorównać. Można ją najwyżej naśladować… Moje małe dzieci, sprawcie, że ‘orędzie’ będzie bardziej znane, dopóki jest jeszcze czas» (12.07.92)

ORĘDZIE JEZUSA DO MAŁYCH DUSZ TO PRZEDE WSZYSTKIM:

wezwanie Jego Miłości skierowane do ludzi

„Przesyłam wam Moje Orędzie miłości. Zgłębiajcie jego doktrynę i wprowadzajcie ją w życie” (4.11.1966).
„Tam gdzie to orędzie przeniknie, ogrzeje dusze swym płomieniem miłości”. (12.01.67)
„Ja jestem Miłością, która jako jedyna może was zaspokoić. Cała reszta to nicość i przynosi jedynie rozczarowania i żale”. (10.02.1967)
…w świecie, który się od Niego oddalił.
 „Każdy dzień przynosi coraz więcej dowodów zniszczenia obecnego świata” (20.04.67)
„Pokój na świecie jest zagrożony. Ale o ileż bardziej pokój serc” (29.04.1967).
„Sumienie w wielu duszach jest całkowicie zniszczone” (1.01.1968).
„Cień zniszczenia wisi nad światem. Jeśli narody się nie nawrócą, niech oczekują na poważne nieszczęścia na ziemi, na morzu i w przestworzach. Dumne i zarozumiałe niech uważają, kiedy uwalniają siły zła, aby one ich samych z kolei nie zniszczyły. Ja jednak nie opuszczę Moich wiernych.” (15.01.1967)

Jezus chce ocalić dusze…

„Przychodzę poprzez ciebie, Moje małe dziecko, wstrząsnąć apatią ludów, obojętnością przeciętnych chrześcijan, ożywić miłość czystych serc” (16.04.1970).
„Jestem dobry i miłosierny, dlatego zważam bardziej na dobro, jakie mi się czyni, niż na zło, jakie mi się wyrządza. Moja sprawiedliwość lubi zacierać się w obliczu Mojego miłosierdzia. Oto dlaczego pragnę armii małych dusz, które będą się serdecznie jednoczyć pomiędzy moją sprawiedliwością, a grzesznikami pod wodzą Mojej Matki-Królowej” (20.7.67).
…przy udziale Legionu małych Dusz.

Z pism autobiograficznych św. Teresy z Lisieux wiemy o jej gorącym pragnieniu, aby Pan utworzył „legion małych dusz”. Marii-Ange z Arras Jezus powierzył pragnienie powstania takiego Legionu. A 1 kwietnia 1967 powiedział Swej posłanniczce Małgorzacie:
„Wierz, że to jestem Ja. Nie wątp w to. Uformujesz Zgromadzenie Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa”.
„Przeciw legionowi szatana uformujcie legion małych dusz (…). Waszą bronią będzie miłość” (10.10.1967).
„Wierz w moc Mojej miłości. Ufaj jej. Orędzie to jest rzeczywiście przedłużeniem i pogłębieniem działania terezjańskiego w duszach (22.07.1971).
„Legion małych dusz jest mentalnością duchową, którą pragnąłbym widzieć we wszystkich dziełach i we wszystkich narodach. Wszystko czynić z miłości (…). Jednoczcie się, moje małe dzieci, porzućcie ducha krytyki, który nie przystoi dzieciom tego samego Ojca. Dzieło małych dusz jest dziełem światowym, oczywiście: kwestionowanym, lecz rzeczywistym, gdyż jest Moim Dziełem.” (30.03.1973).

Legion małych dusz: RUCH MODLITWY I APOSTOLSTWA

Najlepiej znany jest oczywiście w diecezji Liege, w Belgii, gdzie został założony w 1971 r. jako organizacja bez celu dochodowego. Jednak Legion Małych Dusz przekroczył już granice, rozszerzając się po świecie.
Chodzi o ruch życia ewangelicznego, dzieło powszechnej miłości, który ma korzenie w objawieniu prywatnym danym przez Jezusa jego założycielce Małgorzacie i rozpowszechnianym jako „Orędzie miłości miłosiernej do małych dusz” (z imprimatur biskupa Liege od początku r. 1971).
Dzieło to pragnie być włączone w życie Kościoła i podporządkowuje swą całą działalność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, proponowanemu przez Magisterium, czyli Papieża oraz biskupów zjednoczonych z Papieżem.
Jego centrala jest w Chevremont, blisko Liege, w pobliżu Bazyliki i klasztoru Ojców karmelitów. Legion małych dusz został uznany przez biskupa van Zuylen’a jako prywatne stowarzyszenie wiernych w listopadzie 1983 r.
Samo Orędzie tłumaczone jest obecnie na 30 języków (w tym na rosyjski, chiński, liczne dialekty hinduskie, arabski, japoński). Liczne świadectwa pochodzące z rozmaitych krajów, przesyłane posłanniczce i do centrali, dają świadectwa o głębokich nawróceniach dokonanych za sprawą tego dzieła.
Kiedy Legion rozszerzał się w coraz liczniejszych diecezjach, konieczne było opracowanie kanonicznych statutów stowarzyszenia dla dostosowania ich do nowej sytuacji. Nowe statuty zostały zatwierdzone przez bpa Houssiau w marcu 1993 r., potwierdzając na nowo zatwierdzenie Legionu w łonie Kościoła.
Małe dusze – oprócz rozszerzania słów Miłosiernego Serca Jezusa – mają grupować się w „wysepki świętości” w łonie parafii.
„Powiedziałem i powtarzam: Małe dusze mogą ocalić świat. Formujcie wszędzie wysepki świętości. Kilka świętych dusz w parafii może ocalić tę parafię. Liczne parafie posiadające święte dusze mogą ocalić kraj” (5.12.67).
Gromadzą się przynajmniej jeden raz w miesiącu, aby odmówić modlitwę różańcową, zaczerpnąć sił z adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i z rozmyślania nad słowami Ewangelii i Orędzia. Charakterystycznymi punktami duchowości tych spotkań jest wprowadzenie do duchowego dziecięctwa śladem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zasłuchanie się w Orędzie Miłości Miłosiernej do małych dusz. W ten sposób zasilona mała dusza powraca do swej rodziny, do pracy i do dzielnicy z pragnieniem przekazywania wokół siebie otrzymanej Miłości. Wywołuje miłość do Kościoła i daje szczególne świadectwo swej wierności do Papieża i jego nauczania.
Doroczne zgromadzenie międzynarodowe gromadzi w ostatnią niedzielę miesiąca sierpnia tysiące małych dusz ze wszystkich narodów wokół Posłanniczki Jezusa w błogosławionym miejscu w Chevremont w czasie dnia braterskich spotkań i modlitwy.

Informacja za: Stella Maris październik 2000, str. 20-21.
http://www.male-dusze.com.pl