M. Valtorta – Poemat – Księga 3 (mp3)

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA

Księga III – Drugi rok życia publicznego

Nagranie wszystkich części Księgi III na 3 płytach CD mp3

Link do sklepu

KSIĘGA TRZECIA:
1. Pouczenie uczniów w drodze do Arymatei
2. W drodze ku Samarii. Pouczenie apostołów
3. Samarytanka Fotynaj
4. Z mieszkańcami Sychar
5. Głoszenie Dobrej Nowiny w Sychar
6. Pożegnanie z ludem w Sychar
7. Pouczenie apostołów. Cud uzdrowienia Samarytanki
8. Jezus odwiedza Chrzciciela w pobliżu miasta Enon
9. Jezus poucza apostołów
10. Jezus w Nazarecie: Synu, pójdę z Tobą
11. W Kanie, w domu Zuzanny. Urzędnik królewski
12. W domu Zebedeusza. Salome przyjęta jako uczennica
13. Jezus mówi do Swoich uczniów o apostolstwie kobiet
14. Jezus przemawia do galerników w Cezarei Nadmorskiej
15. Uzdrowienie małej Rzymianki w Cezarei
16. Annalia ślubuje dziewictwo
17. Pouczenia dla uczennic w Nazarecie
18. Jezus rozmawia na jeziorze z Joanną, małżonką Chuzy
19. Jezus w Gergesie. Uczniowie Jana
20. Z Neftalii do Giszali. Spotkanie z rabbim Gamalielem
21. Uzdrowienie wnuka faryzeusza Eliasza z Kafarnaum
22. Jezus w domu w Kafarnaum po cudzie uzdrowienia Elizeusza
23. Uczta w domu faryzeusza Eliasza, w Kafarnaum
24. Usunięcie się na górę przed wyborem apostołów
25. Wybór dwunastu apostołów
26. Pierwsze kazanie Szymona Zeloty i Jana
27. W domu Joanny, małżonki Chuzy. Jezus i Rzymianki
28. Aglae w domu Maryi, w Nazarecie
29. Kazanie na Górze. Wy jesteście solą ziemi
30. Kazanie na Górze (część pierwsza). Błogosławieństwa
31. Kazanie na Górze (część druga)
32. Kazanie na Górze (część trzecia)
33. Kazanie na Górze (część czwarta)
34. Kazanie na Górze (część piąta)
35. Uzdrowienie trędowatego u stóp góry
36. U stóp góry. Szabat po Kazaniu na Górze
37. Uzdrowienie sługi centuriona
38. Pozostaw umarłym grzebanie umarłych
39. Przypowieść o siewcy
40. Pouczenie w kuchni, w domu Piotra. Wiadomość o pojmaniu Chrzciciela
41. Przypowieść o dobrym ziarnie i o życicy
42. Jezus w drodze do Magdali. Rozmowa z pasterzami
43. Jezus w Magdali. Drugie spotkanie z Magdaleną
44. W domu matki Beniamina w Magdali
45. Uciszenie burzy
46. Nieszczęścia służą przekonaniu was o waszej nicości
47. Opętani z Gerazy
48. Z Tarichei w kierunku Taboru. Początek drugiej podróży paschalnej
49. W Endor, w grocie wróżbiarki. Nawrócenie Feliksa nazwanego Janem
50. Wskrzeszenie syna wdowy z Nain
51. Przybycie do Ezdrelonu i pobyt w pobliżu domu Micheasza
52. Szabat w Ezdrelonie. Mały Jabes. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
53. Z Ezdrelonu do En-Gannim. Przejście przez Mageddo
54. Z En-Gannim do Sychem w ciągu dwóch dni
55. Z Sychem do Berot
56. Z Berot do Jerozolimy
57. Szabat w Getsemani
58. W Świątyni w godzinie składania ofiary
59. Spotkanie Jezusa z Matką w Betanii
60. Potęga słowa Maryi
61. Aglae u Nauczyciela
62. Egzamin Margcjama
63. Wigilia Paschy w Świątyni
64. Jezus uczy modlitwy Ojcze nasz
65. Jezus i poganie w Betanii
66. Przypowieść o synu marnotrawnym
67. Przypowieść o dziesięciu pannach
68. Przypowieść o królu, który przygotował ucztę dla syna
69. W kierunku Betlejem z apostołami i uczniami
70. W drodze do Elizy z Betsur
71. W domu Elizy. Niech wasze cierpienie przynosi owoce
72. W kierunku Hebronu. Racje świata i racje Boże
73. Przyjęcie świąteczne w Hebronie
74. W Jutcie. Kazanie w domu Izaaka
75. W Kariocie. Przemówienie w synagodze
76. W domu Judasza z Kariotu
77. Opętana dziewczynka z Betginny
78. Na równinie, w drodze do Askalonu
79. Zatargi z faryzeuszami. Jezus Panem szabatu
80. Jezus i uczniowie w drodze do Askalonu
81. Opowiadanie o nauczaniu i cudzie w Askalonie
82. Jezus w Magdalgad. Zniszczenie pogańskiego bożka
83. Pouczenia apostołów w drodze do Jamni
84. Jezus i Jego uczniowie w drodze do Modin
85. Jezus przemawia do złoczyńców
86. Przybycie do Beter
87. Paralityk przy Sadzawce Betesda
88. W Betanii. Nauczycielu, Maria wezwała Martę
89. Margcjam powierzony Porfirei, małżonce Piotra
90. Jezus naucza w Betsaidzie
91. Chora na krwotok i córka Jaira
92. Jezus i Marta w Kafarnaum
93. Uzdrowienie dwóch niewidomych i opętanego niemego
94. Przypowieść o zagubionej owieczce
95. Po przypomnieniu Prawa kazałem śpiewać nadziei przebaczenia
96. Jezus mówi do Marty: Masz już w ręku twe zwycięstwo
97. Magdalena w domu faryzeusza Szymona
98. Wiele przebaczono temu, kto bardzo kocha
99. Rozważania o nawróceniu Marii Magdaleny
100. Warto stracić przyjaźń, aby zdobyć jedną duszę
101. Magdalena idzie z Maryją do uczniów
102. Przypowieść o rybakach
103. Margcjam uczy Magdalenę modlitwy ‘Ojcze nasz’
104. Jezus do Filipa: Ja jestem potężnym Miłującym. Przypowieść o znalezionej drachmie
105. Wiedza nie jest zepsuciem, kiedy jest religią
106. W domu w Kanie
107. Jan powtarza przemowę Jezusa wygłoszoną na Górze Tabor
108. Jezus w Nazarecie
109. Szabat w synagodze w Nazarecie
110. Matka poucza Marię z Magdali
111. W Betlejem Galilejskim
112. Powołanie jest czymś więcej niż krew. W kierunku Szikaminon
113. Do uczniów z Szikaminon: Spalić siebie
114. W Tyrze. Wytrwać – oto wielkie słowo
115. Do uczniów z Szikaminon
116. Jezus do Magdaleny: Będę pracował nad tobą ogniem i kowadłem
117. Syntyka – grecka niewolnica
118. Pożegnanie z Martą, Magdaleną i Syntyką
119. Jezus mówi o nadziei
120. Jezus udaje się na Górę Karmel z Jakubem, synem Alfeusza
121. Kochać doskonale, ażeby być świętym przywódcą
122. Nazwij synem tego, kto zada ci ból
123. Piotr naucza w Ezdrelonie: Miłość jest zbawieniem
124. Jezus do wieśniaków Giokany: Miłość jest posłuszeństwem
125. Najświętsza Maryja: Moja litość jest silniejsza niż wszystko
126. Wypełnienie dobra to modlitwa większa niż psalmy
127. Dzień Iskarioty w Nazarecie
128. Pouczenia dla apostołów na początku działalności apostolskiej
129. Czy Ty jesteś Mesjaszem? – pytają wysłannicy Chrzciciela
130. Jezus pracuje jako stolarz dla wdowy w Korozain
131. Miłość jest tajemnicą i przykazaniem chwały
132. Serce nie jest już obrzezane
133. Śmierć Jana Chrzciciela
134. Chodźmy do Tarichei
135. Rozmowa z uczonym w Piśmie
136. Pierwsze rozmnożenie chleba
137. Jezus kroczy po wodzie
138. Jeśli będziecie mieć wiarę, przyjdę i uchronię was przed niebezpieczeństwem
139. Spotkanie z uczniami
140. Skąpstwo i bogaty głupiec
141. W ogrodzie Marii z Magdali
142. Jezus wysyła siedemdziesięciu dwóch, aby Go głosili
143. Spotkanie z Łazarzem w Obozie Galilejczyków
144. Siedemdziesięciu dwóch relacjonuje Jezusowi, co uczynili
145. W Świątyni podczas Święta Namiotów
146. Józef i Nikodem donoszą, że Świątynia jest powiadomiona o obecności Jana z Endor i Syntyki wśród uczniów
147. Syntyka mówi w domu Łazarza
148. Misja czterech apostołów w Judei
149. Jezus opuszcza Betanię i idzie do Zajordanii
150. Kupiec zza Eufratu
151. Z Ramot do Gerazy
152. Przemowa w Gerazie
153. Szabat w Gerazie
154. Odejście z Gerazy
155. W drodze do Bozry
156. W Bozrze
157. Mowa i cuda w Bozrze
158. Pożegnanie z uczennicami
159. W Arbeli
160. Idąc do Aery
161. Jezus przemawia w Aerze
162. Maria i Maciej
163. Przyjmowanie sakramentów jest daremne, jeśli brakuje miłości
164. Nie ma nędzy, której Jezus nie mógłby przemienić w bogactwo
165. Chciałbym, żeby sieroty miały matkę
166. W Nain w domu wskrzeszonego Daniela
167. W owczarni w Endor
168. Z Endor do Magdali
169. Jezus w Nazarecie na święto Poświęcenia Świątyni
170. Jezus z Janem z Endor i z Syntyką w Nazarecie
171. Pouczenie udzielone Margcjamowi przez Jezusa
172. Szymon Zelota w Nazarecie
173. Wieczór w domu w Nazarecie
174. Jezus i Salome, małżonka kuzyna Szymona
175. Kuzyn Szymon wraca do Jezusa
176. Szymon Piotr w Nazarecie. Wspaniałomyślność Margcjama
177. Nic się nie traci w świętej ekonomii powszechnej miłości
178. Janie z Endor, udasz się do Antiochii