Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

S. Maria Natalia

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Dziewięć pierwszych sobót

Tłumacz: Ewa Bromboszcz ( z języka francuskiego)
ISBN: 83-86092-10-6
objętość: 44 strony, format: 105 x 145 mm

rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, szycie drutem

Link do sklepu

Książeczka zawiera treść nowenny wynagradzającej zniewagi zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi. Przeznaczona jest do odprawienia przez 9 kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Została siostrze Marii Natalii podyktowana w latach 30-tych przez Jezusa, który pouczał ją wewnętrznie poprzez głos, jaki słyszała, oraz wizje. Niektóre z tych pouczeń zostały zamieszczone na końcu książeczki. Stanowią one wyjątki z pism siostry Marii Natalii opublikowanych po jej śmierci w roku 1991, w Szwajcarii, pod tytułem „Marie, Reine victorieuse du monde” (Maryja zwycięska królowa świata). Tchną optymizmem, gdyż pomimo cierpień i oczyszczenia, przez jakie przejść musi świat, zapowiadają bliską już interwencję i zwycięstwo Maryi nad złem.

*

Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 nieda­leko Bratysławy. Zmarła w 1992 r. Od najmłod­szych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zre­a­lizo­wała w wieku 17 lat. Od 1936 przebywała w kla­sztorze Do­brego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-43 otrzy­mywała przesłania ważne dla całego świa­ta. Nie­które dotyczyły wyłącznie losów Węgier. Spisała je w książce „Maryja – Zwycięska Królowa świata”.[1] Jezus prosił ją szczególnie o rozpowsze­chnie­nie dzieł wyna­gradzających za grze­chy świata i wzniesienie również w tym celu ka­plicy. Prosił z na­ciskiem o modlitwy, ofiary i post w du­chu wyna­gro­dzenia. Pragnął, ażeby uczczono Najświęt­szą Maryję Pannę tytułem „Zwycięska Królowa świata”. Udzielił licznych obietnic tym, którzy uczczą Ją w sposób szczególny przez odprawienie nowenny ku czci Jej Nie­­­pokalanego Serca. Nowennę polecił Jezus od­pra­wiać w pierwsze soboty miesiąca, z gorliwym pra­g­nieniem wy­nagrodzenia za doznawane przez Nią znie­­wagi, a nie tylko w celu uproszenia obiecanych łask.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone cięż­kie doświadczenia z powodu niedowiarstwa oto­czenia wobec otrzymywanych przez nią objawień. O­prócz tego w 1950 zlikwidowano na Węgrzech wszy­stkie klasztory. Siostra zamieszkała na wsi, sa­motna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w mło­dości przełożeni oczeki­wali na jej rychłą śmierć.

W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc: «Pro­si­łaś Mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, gdyż chciałaś się we wszystkim upodob­nić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jeśli jednak jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpie­nia na ziemi, przedłużę twoje życie.»

Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zba­wić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagradzania na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmierci i aż do skończenia świata wielu dusz drogą do nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. «Cóż jesz­cze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały?» – powiedziałam. Jezus odrzekł: «To prawda. Nikt nie może otrzymać ode Mnie więcej niż Mnie samego. Jed­nak proś mimo to, bo źródło Moich łask jest niewyczer­pane!» «Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które przeżyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 dary!» «Moje łaski przy­wiązuję do oddawania czci Mojej Niepokala­nej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszyst­kich, którzy przez dziewięć pier­w­szych kolejnych sobót z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień czcząc Jej Niepokalane Serce i wynagra­dzając Mu.»

Maria Natalia nie wiedziała jeszcze, że Matka Boża w Fatimie prosiła o nabożeństwo do Swego Ser­ca przez pięć pierwszych sobót. Kiedy więc prze­ka­za­ła prośbę Pana, polecono jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dzie­więć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele. Pan odpowiedział: «Prośba o pięć pierw­szych sobót jest zna­kiem pokory Mojej Matki. Ponie­waż w niebie nigdy nie wyzbyła się pokory, uważała, że nie jest godna po­siada­nia prawa do takiego samego nabo­żeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mo­jej miłości, która nie znio­słaby tego, że Moja część jest większa niż Jej, gdyż Ona i Ja płoniemy tą samą miłością.»

15 sierpnia 1942 Pan dał siostrze Marii Natalii wi­zję, podczas której dusze wypełniające z gorliwością no­wennę, otrzymały różne obietnice. W wizji zapro­wadził ją do Swej Niepokalanej Matki i powiedział: «Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świa­ta i Królową kró­lowych. Kochaj ją i oddawaj jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego.» Potem Pan rozchylił płaszcz Naj­świętszej Dziewicy, aby pokazać serce Swej Matki i po­wiedział: «Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca.» Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepo­kalane Serce Maryi i po­wiedział światu zwracając się w jego stronę: «Oto Nie­pokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pew­nym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla życia i uś­wię­cenia świata. Jak Ojciec dał Mi wszelką moc na niebie i na ziemi, Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Mojej Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu, przez pośrednic­two Małgorzaty (Alacoque) wiel­kie obietnice. Jednak będąc nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obie­cuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pra­gną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają Nie-pokalane Serce Mojej Matki i oddają Mu hołd. Do-świadczą tego, gdy przyjmą Mnie w Komu­nii św., po przygotowaniu pełnym nawrócenia (przez spo­wiedź świętą), przez ko­lejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piąt­ków miesiąca, z intencją przedstawienia Memu Bo­skiemu Sercu aktów wyna­grodzenia w jedności z Niepo­kalanym Sercem Mojej Matki.

[1] Marie, Reine victorieuse du monde, Ed. du Parvis, Hauteville 1990.