Amsterdam – stanowisko Kościoła

Dzień Modlitw ku czci Pani Wszystkich narodów – 2005

PANI WSZYSTKICH NARODÓW. OBJAWIENIA AMSTERDAMSKIE: STANOWISKO KOŚCIOŁA

Ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam Henryk Bomers i jego biskup pomocniczy Józef Punt zatwierdzili 31 maja 1996 publiczną cześć, jaką oddawać można Matce Bożej pod tytułem Pani wszystkich narodów.

Tytuł Pani wszystkich narodów znajduje się w orędziach z Amsterdamu, jakie widząca Ida Peerdeman otrzymywała w latach 1945-59. Choć orędzia te nie zostały jeszcze w całości uznane przez Kościół, biskupi podkreślili w swym dokumencie, że każdy wierzący może zgodnie z własnym sumieniem uznać ich nadprzyrodzony charakter.
Modlitwa i obraz Pani wszystkich narodów posiada imprimatur 60 diecezji Kościoła, a same orędzia drukowane są za zgodą władz Kościoła od wielu lat. Gdy Ida Peerdeman umarła w wieku 90 lat, 17 czerwca 1996, bp Bomers wyraził osobisty szacunek, jakim ją darzył, nie tylko celebrując Mszę św. pogrzebową, lecz także wygłaszając homilię. Powiedział w niej:
«Wierzę, że w Idzie nigdy nie było fałszu. Pomimo wszelkich przeżytych doświadczeń pozostała głęboko powściągliwa aż do ostatniego dnia i żywiła silną niechęć do otaczania chwałą jej osoby. Te dwie cechy to znaki dobre i pozytywne… Moim zdaniem, była zupełnie szczera i mówiła prawdę o tym, co przeżyła. Całe jej życie koncentrowało się na oddawaniu czci Pani wszystkich narodów. Myślę, że ten kult przyniesie wielką korzyść naszym czasom.»

OSTATNI DOGMAT

Środkiem ciężkości orędzi amsterdamskich jest nowy, piąty i według Matki Bożej największy i ostatni już maryjny dogmat: o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. To właśnie po jego ogłoszeniu, ma zostać wylany na świat na nowo, na wszystkie narody, Duch Święty i zapanować ma prawdziwy Pokój.
O możliwości ogłoszenia nowego dogmatu mówi się coraz częściej w Kościele. W 1993 rozpowszechniono akcję zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją, zawierającą prośbę Ludu Bożego o ten nowy dogmat. Inicjatorem tej akcji był świecki Ruch „Vox Populi Mariae Mediatrici” (Głos Ludu dla Maryi Pośredniczki), którego prezydentem jest amerykański mariolg dr Mark Miravalle, wykładowca na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville (Ohio, USA). Jego duchowym doradcą jest Jego Eminencja Edward Kardynał Gagnon – Prezydent Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Członkami tego Ruchu są również wysokie osobistości hierarchii kościelnej, duchowni, teolodzy, ze wszystkich kontynentów. Patronuje Ruchowi św. Maksymilian Kolbe.
W Europie akcję zbierania podpisów pod petycją o nowy dogmat prowadził już od 1972 austriacki duchowny o. Hermann Netter, który do 1998 roku, do śmierci, był krajowym moderatorem Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Austrii. 17 maja 1975 przekazał on 14.802 podpisy, w tym 4 kardynałów i 34 biskupów, kard. Wyszyńskiemu, z prośbą o oddanie ich papieżowi Pawłowi VI. Prośba ta została spełniona. Na liście wręczonej papieżowi, widniał również podpis kard. Wyszyńskiego. W sierpniu 1995 o. Netter dysponował już listą 46 tys. podpisów osób duchownych i świeckich.
Godnym uwagi jest fakt, że choć ani Vox Populi Mariae Mediatrici, ani o. Netter nie powołują się w swej działalności na amsterdamskie objawienia, to jednak w jakiś cudowny, wręcz opatrznościowy sposób, spełniają życzenie Pani wszystkich narodów, przedstawione w jednym z orędzi: „Pracujcie i proście o ten dogmat! Błagajcie Ojca Świętego o ten dogmat!”
W r. 1997 ukazujący się w Rzymie miesięcznik Inside the Vatican (nr 6, str. 60) podał, że do czerwca 1997 pod petycją podpisało się 5 milionów wiernych ze 150 krajów, wśród nich 500 biskupów i 33 kardynałów. Petycję tę podpisali też polscy duchowni. Poza kard. Wyszyńskim także kard. Józef Glemp i kard. Henryk Gulbinowicz. Miesięcznie dochodziło wówczas 100 tys. nowych podpisów. Według danych otrzymanych w marcu 2002, bezpośrednio z Centrali Vox Populi Mariae Mediatrici, petycję podpisało już 7 milionów świeckich, 550 biskupów i 45 kardynałów.

GŁOS LUDU BOŻEGO

Warto zauważyć, że wyrażenie zdania i woli wiernych poprzez zbieranie podpisów pod petycją o nowy dogmat, nie zdarza się po raz pierwszy w historii Kościoła. Podobne odbyło się krótko po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (8 grudnia 1854). Lud Boży skierował do papieża Piusa XII petycję o ogłoszenie dogmatu o Wniebowzięciu Maryi Panny. Święte Oficjum odnosiło się początkowo bardzo sceptycznie do tej niespotykanej dotąd inicjatywy. Jednakże już wkrótce wywołała ona tak wielkie poruszenie, że przyłączyło się do niej wielu znakomitych teologów, czego efektem było przekazanie Świętemu Oficjum, w 1942 r. dwóch tomów petycji z podpisami 113 kardynałów, 18 patriarchów, 2505 biskupów, 32291 księży i zakonników, 50975 sióstr zakonnych i 8 milionów świeckich. Ukoronowaniem działalności tego oddolnego maryjnego ruchu, było ogłoszenie przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. dogmatu o Wniebowzięciu Maryi Panny.
Ufamy, że podobnie stanie się i teraz. Nowy dogmat zostanie ogłoszony – zgodnie z obietnicą Matki Bożej – 31 maja. Roku ogłoszenia nowego dogmatu Matka Boża nie podaje, gdyż zależy on w dużej mierze od nas samych, od dania posłuchu naszej Matce, a w szczególności Jej amsterdamskiemu orędziu – chociażby poprzez podpisanie petycji o nowy dogmat; w ten sposób każdy z nas ma możliwość przyspieszenia Jej zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa, po to, by to zwycięstwo na zawsze z Nią podzielić, by mieć w nim swój udział. Jest wiele dróg, które do tego zwycięstwa prowadzą, jednak jedno jest pewne: aby Jej Niepokalane Serce w końcu zatriumfowało, aby ostatecznie starła Ona głowę węża, konieczne jest ogłoszenie nowego dogmatu. Dopóki to nie nastąpi, nie będzie zwycięstwa. Maryja powiedziała do Swej wysłanniczki:
„Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie świat upadnie. W przeciwnym razie świat zniszczy się sam. W przeciwnym razie będą wciąż nadchodziły wojny i nie będzie ustawać zniszczenie.”

HISTORYCZNA PETYCJA
Do Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II
O Papieską Definicję Prawdy o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce

Ojcze Święty,
Z synowską miłością zwracamy się do Waszej Świątobliwości jako do naszego Ojca i Namiestnika Chrystusowego, z pokorną prośbą o uroczystą proklamację stałej nauki Kościoła dotyczącej współudziału Maryi w dziele odkupienia ludzkości, jako chrześcijańskiego dogmatu. Przekonani jesteśmy, że taka formalna proklamacja ukaże w całej pełni prawdę o Maryi, Córce Ojca, Matce Syna, Oblubienicy Ducha świętego i Matce Kościoła. W naszych modlitwach gorąco błagamy, aby Duch Święty skłonił Ciebie, Ojcze Święty, do uroczystej proklamacji o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce Ludu Bożego.
Z najgłębszym szacunkiem i oddaniem,
Imię i nazwisko: adres:
1…………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………….

TŁO TEOLOGICZNE

Mamy szczególny przywilej żyć w wieku powszechnie zwanym Wiekiem Maryi.
Wielkie ośrodki maryjne, takie jak Lourdes, Fatima, Guadalupe, Jasna Góra, miejsca współczesnych objawień, różne ruchy maryjne, ukazują wielki wzrost miłości i nabożeństwa do Matki Jezusa na całym świecie. Ale równocześnie ze wzrostem pobożności maryjnej, jest także zdecydowane wołanie o pogłębienie doktryny maryjnej. Prawdziwe bowiem nabożeństwo i miłość opierać się musi na autentycznej prawdzie o Maryi i Jej roli w Odkupieniu.
Dotychczas cztery doktryny maryjne zostały zdefiniowane przez Kościół jako centralne prawdy katolickie:

  • Boże Macierzyństwo
  • Niepokalane Poczęcie
  • Wieczyste Dziewictwo
  • Jej chwalebne Wniebowzięcie.

Obecnie w Kościele nadszedł czas, aby w szczytowym momencie maryjnej ery, został ogłoszony i zdefiniowany piąty dogmat maryjny, to znaczy Jej rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego.
Kościół wzywając Maryję jako Współodkupicielkę, rozumie przez to, że Maryja w jedyny sposób uczestniczyła w Odkupieniu Iudzkości przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Przy Zwiastowaniu (por. łk 1,38) Maryja dobrowoInie współpracowała ze zbawczym planem Boga, dając Synowi Bożemu ciało ludzkie, istotne narzędzie Odkupienia, jak mówi Pismo Święte: “Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10).
U stóp krzyża naszego Zbawiciela (J 19,26) głębokie cierpienia Maryi, zjednoczone z cierpieniami Jej Syna, jak nam mówi papież Jan Paweł II “stanowiły Jej wkład w dzieło powszechnego Zbawienia” (Salvifici Doloris, n. 25). Dzięki temu niesłychanie bliskiemu uczestnictwu w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa, Matka Odkupiciela jest słusznie nazywana przez Papieża Jana Pawła II i przez Kościół – WspółodkupicieIką.
Należy zauważyć, że słowo Współodkupicielka nie oznacza równości Maryi z Jej Boskim Synem, Jezusem Chrystusem. Oznacza zaś jedyne w swoim rodzaju ludzkie uczestnictwo, całkowicie drugorzędne i podporządkowane odkupieńczej roli Jezusa, który jedynie jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Następnie Maryja jest wzywana w Kościele jako Pośredniczka wszystkich łask. Wszystkie łaski, jakie wypływają z Odkupienia Jezusa Chrystusa są udzielane ludziom przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Pośrednictwo Maryi dało światu Jezusa Chrystusa, źródło i Dawcę wszystkich łask, kiedy zgodziła się być ludzką matką Boga, który stał się człowiekiem (por. Łk 1,38). A z krzyża na Kalwarii (J 19,26), jako ostatni dar dla ludzkości. Jezus daje Maryję nam wszystkim jako duchową Matkę: “Oto Matka twoja” (por. J 19,26), Dlatego Sobór Watykański II mówi o Maryi, że “stała się nam Matką w porządku łaski” (Lumen Gentium n. 61). Kilku papieży XX wieku oficjalnie naucza o Maryi, jako o Pośredniczce wszystkich łask, cytując słowa św. Bernarda: “Jest wolą Bożą, abyśmy otrzymywali wszystkie łaski przez Maryję.”
Maryja-Pośredniczka wykonuje to zadanie w ścisłym zjednoczeniu z Duchem świętym-Uświęcicielem, z którym rozpoczęła przy Zwiastowaniu proces Odkupienia (por. Łk 1,35).
Wreszcie Maryja jest Orędowniczką Ludu Bożego. Ona zbiera prośby swoich ziemskich dzieci, szczególniej w czasach trudnych i na mocy swego macierzyńskiego prawa zanosi je przed tron Swego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Starym Testamencie (por. 1 Krl 2,19) królowa-matka zanosiła potrzeby ludu izraelskiego przed tron swego syna-króla. Teraz Maryja, nowa Królowa-Matka i Orędowniczka w Nowym Królestwie swego Syna, jest Tą, która błagalne prośby Ludu Bożego zanosi przed chwalebny tron Syna, Chrystusa Króla, zwłaszcza w naszych obecnych trudnych czasach.
Współodkupicielska rola Matki Jezusa jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego, zawiera się już w oficjalnym i autorytatywnym nauczaniu Magisterium Kościoła. Obecnie zaś jako kulminacyjny punkt ery maryjnej, pozostaje jedynie oficjalne proklamowanie tej ostatniej doktryny maryjnej jako dogmatu objawionego przez Boga.
Doktor Mark Miravalle napisał ksiażkę pt.: “Maryja: Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka.” Wykłada w niej teologicznie współodkupicielską rolę Maryi w Piśmie św., Tradycji Apostolskiej i w nauczaniu Magisterium Kościoła i prosi pokornie naszego Ojca Świętego, Papieża Jana Pawła II, o ogłoszenie i zdefiniowanie dogmatu o roli Maryi jako Współodkupicielce, Pośrednicze, Orędowniczce, dla słusznej czci Matki Jezusa i dla dobra jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła Chrystusowego.
Kardynał Luigi Ciappi O. P., który służył jako papieski teolog wszystkim papieżom od Piusa XII do Jana Pawła II, napisał przedmowę tej pracy z pełną aprobatą i zapewnił w niej odnosząc się do nowego dogmatu: “Podzielam nadzieję doktora Marka Miravalle”.

Vox Populi Mariae Mediatrici

czyli: Glos Ludu w sprawie Maryi Pośredniczki jest międzynarodową organizacją ludzi świeckich, którzy postawili sobie za cel doprowadzić do dogmatycznej definicji papieskiej prawdy o Maryi-Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. W tym celu zbierają prośby wiernych na całym świecie dla pokornego poparcia naszego Ojca świętego dla ogłoszenia nowego dogmatu. Prośby- petycje napłynęły już z bardzo wielu krajów całego świata (Filipiny, Irlandia, Malezja, Hong Kong, Chiny, Francja, Włochy, Anglia, Rosja, Peru, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Polska i prawie z każdego stanu Ameryki Północnej).
Dwaj papieże, którzy zdefiniowali ostatnie dwa dogmaty maryjne, Pius IX i Pius XII, uznali prośby wiernych za jedno z kryteriów, które otwarły drogę do papieskich definicji dogmatów o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny oraz o Jej Wniebowzięciu.
Jeśli chcesz mieć udział we włożeniu na głowę Maryi, naszej Niepokalanej Matki i Królowej, tej ostatniej korony, i jeśli się zgadzasz z przedstawioną tu argumentacją teologiczną, podpisz petycję wraz z rodziną i przyjaciółmi i prześlij ją na adres:

Vox Populi Mariae Mediatrici c/o Queenship Publishing
P.O. Box 220. Goleta, CA 93116 – USA Tel (800) 647-9882