Urbi et Orbi – 2002

URBI ET ORBI Boże Narodzenie 2002

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany (Iz 9, 5).
Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia:
również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię,
niosące światu zbawienie,
a wszystkim ludziom radość i pokój.
Wzruszeni stajemy przed szopką,
aby wraz z Maryją spotkać
Oczekiwanego przez narody, Odkupiciela człowieka.

Cum Maria contemplemur Christi vultum.
Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa:
w Dziecięciu owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie (por. Łk 2,7)
przychodzi Bóg, aby nas nawiedzić
i skierować nasze kroki na drogę pokoju (por. Łk 1, 79).
Maryja kontempluje Go, tuli i ogrzewa.
Rozważa sens cudownych znaków,
jakie otaczają tajemnicę Bożego Narodzenia.

2. Boże Narodzenie to tajemnica radości!
Aniołowie śpiewali tej nocy:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14).
Mówili pasterzom o tym wydarzeniu
jako o radości wielkiej, która będzie udziałem całego narodu (por. Łk 2, 10).
Radość mimo oddalenia od domu,
ubóstwa żłóbka,
ludzkiej niewrażliwości,
wrogości sprawujących władzę.
Tajemnica radości mimo wszystko,
bo w mieście Dawidowym
narodził się(…) Zbawiciel (Łk 2, 11).
W tej radości uczestniczy Kościół
napełniony dziś światłem Syna Bożego:
nigdy nie zapanują nad nim ciemności.
Oto chwała odwiecznego Słowa,
które z miłości stało się jednym z nas.

3. Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
To miłość Ojca, który posłał jednorodzonego Syna na świat,
aby ofiarował nam dar swojego życia (por. 1 J 4, 8-9),
Miłość „Boga z nami”, Emmanuela,
który przyszedł na świat, aby umrzeć na Krzyżu.
W zimnej stajni, pogrążonej w ciszy,
dziewicza Matka, z sercem pełnym przeczuć,
już dziś przeżywa bolesny dramat Kalwarii.
To będzie wstrząsająca walka pomiędzy światłem i ciemnością,
pomiędzy śmiercią i życiem, nienawiścią i miłością.
Książę pokoju, narodzony dziś w Betlejem,
odda na Golgocie swoje życie
aby na świecie zapanowała miłość.

4. Boże Narodzenie to tajemnica pokoju!
Z betlejemskiej groty
płynie dziś naglące wezwanie,
by świat nie ulegał
podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu,
nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu
potęguje niepewność i lęk.
Wierzący wszystkich religii
i ludzie dobrej woli
są wezwani do budowania pokoju
przez odrzucanie jakiejkolwiek formy nietolerancji i dyskryminacji:
przede wszystkim w Ziemi Świętej,
gdzie nieustannie
rozwija się spirala bezsensownej przemocy;
w Afryce, gdzie wyniszczające ubóstwo i tragiczne wojny domowe
pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów,
mimo, iż nie brak optymistycznych sygnałów, dochodzących
choćby z Demokratycznej Republiki Konga, czy z Burundi;
w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w innych częściach świata,
w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne
burzą pokój wielu rodzin i narodów.
Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju, jakie niesie Boże Narodzenie!

5. Chwalebna tajemnica wcielonego Słowa!
Wraz z Tobą, dziewicza Matko, zatrzymujemy się w zamyśleniu
przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,
dzieląc Twoje zadziwienie
wobec nieogarnionej łaskawości Boga.
Użycz nam Twoich oczu, Maryjo, abyśmy wniknęli w tajemnicę
ukrytą się w kruchym ciele Twego Syna.
Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze
w dzieciach każdej rasy i kultury.
Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami
Jego przesłania pokoju i miłości,
by ludzie naszych czasów
naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami i niesłychaną przemocą,
umieli rozpoznać w Dzieciątku,które trzymasz w ramionach,
jedynego Zbawcę świata,
niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju,
którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce.